bootstrap navbar

Eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

เป็นบริการเชื่อมต่อเครือค่ายไร้สายระหว่างสถาบันการศึกษา ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet โดยบุคลากร นักศึกษา อาจารย์ สามารถลงทะเบียนใช้งาน eduroam เพื่อใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตของตัวเองในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สาย ณ สถานที่ หรือ เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยอื่นได้โดยทันที

พื้นที่ให้บริการ

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย eduroam ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

การใช้งานเครือข่าย eduroam

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามจะไม่สามารถใช้บริการ eduroam ภายในมหาวิทยาลัยได้

ติดต่อเรา.

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000


Eduroam คือ

            เป็นบริการเชื่อมต่อเครือค่ายไร้สายระหว่างสถาบันการศึกษา ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet โดยบุคลากร นักศึกษา อาจารย์ สามารถลงทะเบียนใช้งาน eduroam เพื่อใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตของตัวเองในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สาย ณ สถานที่ หรือ เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยอื่นได้โดยทันที
                
           เครือข่าย eduroam ใช้รูปแบบการยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด (identity provider) เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (service provider)

          มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นสมาชิก eduroam ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การเข้าใช้งาน eduroam

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 *** นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามจะไม่สามารถใช้บริการ eduroam ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามได้ เนื่องจากสงวนไว้สำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ eduroam แต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไปยังสถานศึกษาอื่นที่เป็นสมาชิกของ eduroam ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรสามารถการใช้งานเครือข่าย rmu-wifi ได้อยู่แล้ว

1. ตรวจสอบสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของ eduroam ได้ ที่นี่

2. เมื่อเดินทางไปยังสถานศึกษาในข้อ 1 ให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ชื่อ eduroam (SSID: eduroam) ดูตัวอย่างการตั้งค่าได้ที่เมนู "SETUP"

3. username และ password สำหรับการเข้าใช้งาน

    3.1 บุคลากร

        username: รหัสพนักงาน

        password: ใช้ password (ตามที่ขอมา)

      ตั้งค่าการเชื่อมต่อตามตัวอย่าง แต่ละอุปกรณ์ ที่เมนู "SETUP"

    3.2 นักศึกษา (ยังไม่เปิดใช้งานสำหรับนักศึกษาในขณะนี้)

        username: รหัสนักศึกษา

        password: ใช้ password (ตามที่ขอมา)

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสถานศึกษาอื่น

1. ตรวจสอบการเป็นสมาชิก eduroam ของสถานศึกษาของท่าน คลิกที่นี่

2. เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายชื่อ eduroam (SSID: eduroam) ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ eduroam ของมหาวิทยาลัย และ ตั้งค่าการเชื่อมต่อตามตัวอย่าง แต่ละอุปกรณ์ ที่เมนู "SETUP"

3. username และ password สำหรับการเข้าใช้งาน ให้ใช้ username และ password ที่สถานศึกษาของท่านเป็นผู้ออกให้ เช่น xxxxxx@rmu.ac.th เป็นต้น

" จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย eduroam ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม "

พื้นที่ให้บริการ edurome

 พื้นที่ให้บริการ edurome ภายในประเทศไทย

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมการเชื่อมต่อ eduroam th จำนวน 34 แห่ง ได้แก่

1. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ,กรุงเทพมหานคร

2. คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ,กรุงเทพมหานคร

3. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,เชียงใหม่

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ,เลย 

6. มหาวิทยาลัยนครพนม ,นครพนม 

7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,กรุงเทพมหานคร 

8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ขอนแก่น

9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สงขลา

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ,นครราชสีมา

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,กรุงเทพมหานคร

12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,กรุงเทพมหานคร

13. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ,นครปฐม

14. มหาวิทยาลัยบูรพา ,ชลบุรี

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,กรุงเทพมหานคร

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ,พระนครศรีอยุธยา

17. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,เชียงราย

18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,กรุงเทพมหานคร

19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,มหาสารคาม

20.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี

21. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,กรุงเทพมหานคร

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พิษณุโลก

23. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,กรุงเทพมหานคร

24. สภากาชาดไทย (ในนามของวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย) ,กรุงเทพมหานคร

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ,พิษณุโลก

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,ลพบุรี

27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,นครปฐม

28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,เชียงใหม่

29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,ชลบุรี

30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี

31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,สงขลา

32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ,กรุงเทพมหานคร

33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,นครราชสีมา

34. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม